temel-header

btad 1

Anabilim dalımızda ülkemiz denizlerinde dağılım gösteren başta balıklar olmak üzere sürüngen, kuş ve memelileri içeren tüm omurgalılar hakkında araştırmalar yapılmaktadır. Balık biyolojisi (büyüme, yaş tayini, üreme, diyet kompozisyonu vb.) ihtiyoplankton (balık yumurta ve larvaları), sucul sürüngen, kuş ve memelileri konularında uzmanlaşmış akademisyen kadrosu ile ön lisans ve lisans düzeyinde uygulamalı eğitime devam edilmektedir. Bunun yanı sıra ekonomik öneme sahip balık stoklarının yönetimi ve sürdürülebilir şekilde ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çok sayıda araştırma projesi yürütülmektedir.
Balıkçılık Biyolojisi laboratuvarlarında özellikle balıklarda tür tayini, sindirim sistemi içeriklerinin tespiti, üreme şekilleri ve üreme ortamları ile yumurta verimliliklerinin (fekondite) belirlenmesi, metrik ve meristik karakterlerin tespiti ve dokuların histolojik olarak incelenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla trol, uzatma ağı, ığrıp, gırgır gibi farklı örnekleme araçları kullanılarak elde edilen balık örnekleri amaca uygun olarak dondurularak ya da formalin solüsyonunda fikse edilerek laboratuvara getirilmektedir. Boy, ağırlık ölçümleri ve cinsiyet tayinleri yapılan balıklardan daha sonra yaş tayininde kullanılmak üzere otolitleri alınmaktadır. Alınan otolitler stereo mikroskop altında incelenerek bireylerin yaşları tespit edilmektedir. Çeşitli balık türlerine ait üreme özelliklerinin belirlenmesi amacıyla dişi ve erkek bireylerden alınan ovaryum ve testislerde yıl içinde meydana gelen değişimler ile olgunluk durumları histolojik açıdan incelenmektedir. Ayrıca dişi bireylerin yumurta verimliliğini saptamak amacıyla ovaryumlar mikroskop altında incelenerek yumurta sayımları gerçekleştirilmektedir. Ergin balık üzerine yapılan çalışmalar dışında balık yumurta ve larvaları üzerine de çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu amaçla arazi ortamından plankton kepçesi ile vertikal ya da horizontal olarak elde edilen plankton örnekleri laboratuvarda zooplankton materyalinden ayrılarak stereo mikroskop altında tür tayinleri gerçekleştirilmektedir bu sayede balık türlerinin üreme amacıyla hangi ortamları tercih ettiği ve üreme dönemlerine ilişkin bilgilere ulaşılabilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek özellikle balıkların stok durumları tespit edilmeye çalışılmaktadır.

deniz biyolojisi 1Deniz ve lagüner sahalarla ilgili su kalitesi, bentos, plankton, ekotoksikoloji ile ilgili pekçok konuyu inceler ve araştırır. Fakültemize ait EGESÜF araştırma gemisiyle gerekli fiziko-kimyasal, bentik ve pelajik bilimsel örneklemeler yapılmaktadır. Mevcut zengin kadrosuyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında, önemli araştırma projelerine ve AB proje çalışmalarına devam etmektedir. Anabilim Dalının diğer anabilim dallarıyla ortak yaptığı araştırma projeleri, yurdumuz denizlerini ve yetiştiricilik tesislerini içermektedir.

icsular0317İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, adından da anlaşıldığı gibi göller, baraj gölleri, sulak alanlar, akarsular ve lagüner alanların limnolojisi, biyolojik çeşitliliği, var olan stokların sürdürülebilir kullanımı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Mevcut kadrosu ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra önemli içsu araştırmalarını da yürütmektedirler. Anabilim dalında plankton, bentos ve balıkçılık olarak üç ana ekipten oluşan araştırma kadrosu, ülkemiz içsuları konusunda önemli araştırma projelerine imza atmış ve halen de araştırma faaliyetlerine devam etmektedir. Anabilim dalının tek başına ya da diğer anabilim dalları ile ortak yaptığı araştırma projelerine bakacak olursak, sadece İzmir çevresi ve Ege bölgesi ile sınırlı kalmayıp, Türkiye'nin birçok bölgesinde araştırma faaliyetleri yürüttüğünü görürüz. “Gediz Deltası Sulak Alan Yönetim Planı”, “Toroslar Üzerindeki Bazı Dağ Göllerinin Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması”, “Türkiye'de Bulunan Sulak Alanların Ramsar Sözleşmesi Balık Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi Projesi”, “Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi) Sürdürülebilir Kullanımı İçin Eylem Planı Oluşturulması Projesi”, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısularının Limnolojik ve Balıkçılık Yönünden Araştırılması”, “Uludağ (Bursa)'daki Göllerin ve Akarsuların Flora ve Faunasının Araştırılması”, “Tahtalı Baraj Gölü'nün (İzmir) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması”, “Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması”, “Yıldız Dağları'nda Biyolojik Çeşitliliğin ve Doğal Kaynakların Korunması ve Sürdürülebilir Geliştirilmesi Projesi” bu çalışmaların başlıcalarındandır. Prof.Dr. Hasan M. Sarı, Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu, Prof.Dr. Murat Özbek, Doç.Dr. Seray Yıldız, Doç.Dr. Ali İlhan, Doç.Dr. Cem Aygen, Doç.Dr. Ayşe Taşdemir, Doç.Dr. Esat Tarık Topkara, Araş.Gör.Dr. Didem Özdemir Mis ve Araş.Gör. Irmak Kurtul’dan oluşan İçsular Biyolojisi Anabilim dalı göl ve akarsu ekosistemleri üzerine taksonomik, faunistik ve ekolojik alanda kapsamlı çalışmalar yapmaktadır. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı aynı zamanda ülkemizin en büyük içsu balıkları müzelerinden birine de ev sahipliği yapmaktadır. İçsu balıkları müzesindeki en eski örnekler 1930'lu yıllara kadar gitse de, örneklerin bilimsel müzecilik anlayışıyla değerlendirilmesi 1960'lı yıllarda başlamıştır. İçsu Balıkları Müzesi'nde Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinin balıkları başta olmak üzere, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin balık faunasının %65'ini içeren 154 taksona ait örnekler bulunmaktadır.

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30