akademik-header

Bölümümüz bünyesinde bulunan üç anabilim dalındaki akademisyenlerimiz, 1992 yılından günümüze kadar çok sayıda projeyi hayata geçirmişlerdir. Projelere ulaşmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

1992-2004 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Projeler

2005-2010 Yılları Arasında Gerçekleştirilen Projeler

2011'den Günümüze Projeler

Not: Projeler başlangıç yıllarına göre sınıflandırılmıştır.

 

Tahtalı Baraj Havzasındaki (Gümüldür-İzmir) Akuatik Faunanın İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu,M.R., Sarı,H.M.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Projesi

Proje No:1992/FEN/035

Başl.-Bitiş T.:

tr ÖZET

Gümüldür Deresi üzerine kurulan Tahtalı Barajının su tutmaya başlamadan önce derenin akuatik faunasını belirlemek amacıyla bir yıl süreyle her ay yapılan örneklemeler sonucunda bu dere sisteminde Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia ve Reptilia sınıflarına ait 78 familya ve 110 tür saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümüldür Deresi, Sucul Fauna, Biyolojik Çeşitlilik

en ABSTRACT

Investigation On Aquatic Fauna Of Tahtalı Dam Basin (Gümüldür-İzmir)

In order to ascertain the aquatic fauna before reservoiring of water in Tahtalı Dam built on Gümüldür stream, 78 families and 110 species belonging to Monogononta, Turbellaria, Gastropoda, Bivalvia, Hirudinoidea, Oligochaeta, Arachnida, Crustacea, Insecta, Osteichthyes, Amphibia and Reptilia classes were determined by monthly sampling continuing one year in this stream.

Keywords:Gümüldür Stream, Aquatic fauna, Biological Diversity

 

Türkiye Denizel Mollusca Türleri Tayin Atlası (Cephalopoda Hariç)

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Bilal Öztürk

Araştırmacılar: Öztürk, B., M. Önen, A. Doğan

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:TBAG 103 T 154

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 6/30/2008

tr ÖZET

Türkiye denizel Mollusca türlerinin tayin atlasını hazırlamak amacıyla yapılan bu çalışma, Türkiye kıyılarını konu alan araştırmaların ve 1995 yılından itibaren, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarımızdan, değişik amaçlarla alınan materyalin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, Mollusca filumu içinde yer alan Caudofoveata (2 tür), Solenogastres (1 tür), Polyplacophora (16 tür), Gastropoda (341tür) ve Bivalvia (63 tür) olmak üzere, 5 sınıfa ait toplam 423 tür incelenmiş ve bu türlerin taksonomik, ekolojik ve zoocoğrafik dağılım özelliklerinin yanında, benzer tür veya türlerden ayırt edilmesinde kolaylık sağlayan bilgiler verilmiştir. Ayrıca, incelenen türlere ait bir veya daha fazla bireyin orijinal renkli fotoğrafları hazırlanmıştır. Bazı türlerin, tür tayinlerinde önemli olan kısımlarına da, fotoğraf üzerinde yer verilmiştir. Türkiye kıyılarından bilinmesine karşın, az sayıda türe ait birey bulunamamış veya temin edilememiştir. Bu türlere ait fotoğraflar veya çizimler, değişik kaynaklardan alıntı olarak verilmiştir. Çalışma sırasında, günümüz bilgileri ışığında, türlerin nomenklatür revizyonu da gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kapsamında incelenen materyal içinde saptanan türlerden, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) dünya Malakoloji faunası ve Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) Akdeniz faunası için ilk defa rapor edilmiştir. Bunun yanında, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 ve Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) Doğu Akdeniz; Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) ve Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) Ege Denizi'nden ilk defa bu çalışma sırasında tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak, Akdeniz ( 6 tür) ve Ege Denizi (36 tür) kıyılarımız için de yeni kayit çok sayıda tür saptanmıştır. Araştırma sırasında ortaya çıkan yeni bulgulardan bir kısmı, değişik uluslararası hakemli dergilerde (6 çalışma) yayımlanmıştır. Ayrıca, bu çalışma kapsamında ortaya konulan sonuçlar, 2 uluslararası ve 1 ulusal sempozyumda sunum konusu oluşturmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mollusca, Türkiye, Tayin Atlası

en ABSTRACT

Identification Atlas Of The Marine Mollusc Species Of Turkey (Except Cephalopoda)

This study, which aimed to prepare the identification atlas of the marine mollusc species of Turkey, has been implemented by examining the studies conducted on the Turkish coasts and the material taken from the Mediterranean Sea, Aegean Sea, Sea of Marmara and the Black Sea since 1995 for different purposes. In this content, a total of 423 species belonging to the 5 classis of Mollusca Caudofoveata (2 species), Solenogastres (1 species), Polyplacophora (16 species), Gastropoda (341 species) and Bivalvia (63 species) have been investigated and their taxonomical, ecological and zoogeographical features were given together with information necessary for distinguishing the species from the resembling ones. In addition, original colorful photos of one or more specimens of the investigated species have been prepared. Diagnostic characters of the species, which are of importance for identification, have been indicated on photos. Specimens of a few species previously known from the coasts of Turkey have not been encountered or obtained. The photos or drawings of these species have been given as quotations. Nomenclatural revision of the species has been performed according to the current information. Among the species determined among the material studied within the frame of this research, Eleutheromenia carinata Salvini-Plawen & Öztürk, 2006 (Solenogastres) and Chrysallida micronana Öztürk & van Aartsen (2006) (nom. novum) (Gastropoda) have been reported for the first time for the malacofauna of the world and the fauna of the Mediterranean Sea, respectively. Furthermore, Monophorus thiriotae Bouchet, 1984 and Chromodoris quadricolor (Rüppell and Leuckart, 1830) have been recorded for the first time from the eastern Mediterranean, while Lepidopleurus cimicoides (Monterosato, 1879), Lepidochitona furtiva (Monterosato, 1879), Finella pupoides Adams, A., 1860, Cerithiopsis greppi Buzzurro & Cecalupo, 2005, Krachia tiara (Monterosato, 1874), Tiberia minuscula (Monterosato, 1880), Turbonilla micans (Monterosato, 1875) and Syrnola pupoides (Jickeli, 1882) have been firstly reported from the Aegean Sea during this study. In addition, lots of new records for the Mediterranean (6 species) and the Aegean (36 species) coasts of Turkey have been determined. Some parts of findings of the study have been published (6 papers) in different international journals. Moreover, results of the study have been presented in 2 international and 1 national congresses.

Keywords:Mollusca, Turkey, Identification Atlas

 

Türkiye Denizlerinde Dağılım Gösteren Cephalopodların (Kafadanbacaklılar) Larvalarının Gelişim Evrelerinin Tanımlanması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Mehmet Alp Salman

Araştırmacılar: Salman A.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:04-SÜF-014

Başl.-Bitiş T.:4/1/2004 - 10/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada Ege Denizi’nde kuzeyde Saros Körfezi ve güneyde Gökova Körfezi’nde R/V K. Piri Reis araştırma gemisi ile toplanan materyaller inelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin Akdeniz sahillerinde deneme amaclı örneklemelerde elde edilen türlerde bu çalışma kapsamında değerlendirilmişlerdir. Örneklemelerin yapıldığı derinlikler her çalışma bölgesinde 0-100 m, 350 m, ve 500-650 m derinlik tabakaları olmak üzere üç farklı vertikal istasyon seçilmiştir. Pelajik örneklerin toplandığı bu çalışmada 0.5 mm göz açıklığına sahip, 3 m2 ağız açıklığı olan HPN (Hamburg Plankton Net) kullanılmıştır. Yapılan örneklemeler sırasında 19 türe ait toplam 213 adet birey örneklenmiştir. Örneklenen bu bireyler içinde en çok rastlanan tür Heteroteuthis dispar olup,. tüm denizlerimizde rastlanmıştır. Bunu ikinci sırada Pyroteuthis margaritifera ve üçüncü sırada ise Octopus vulgaris gelmektedir. Örneklenen bireyler rastlanma sıklıklarına göre hem bölgesel hemde mevsimsel olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cephalopod, larva, dağılım, Türkiye denizleri

en ABSTRACT

Description Of The Developmental Stages Of Cephalopod Larvae Occurring At Turkish Seas

In this study, the material obtained from Saros Bay and Gökova Bay (Aegean Sea) on board the R/V K.Piri Reis were examined. Additional species collected during experimental samplings conducted along the Turkish Mediterranean coasts are also considered within the scope of the project. Three different vertical depth strata, i.e. 0-100 m, 350 m and 500-650 m, were used for samplings. Pelagic samplings were carried out with a HPN (Hamburg Plankton Net), which has a 0.5 mm mesh size and 3m2 mouth opening. A total of 213 specimens belonging to 19 species were collected. The most frequently observed species was Heteroteuthis dispar, which was collected from all sampling localities. This species was followed by Pyroteuthis margaritifera and Octopus vulgaris. Frequency of occurrence of obtained specimens were evaluated in relation to locality and seasons.

Keywords:Cephalopoda, larvae, distribution, Turkish seas

 

İzmir Körfezi Kirliliğinin İzlenmesinde Bazı Sucul Organizmalarda Mikronukleus Frekansı’nın Saptanması

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Özlem Çakal Arslan

Araştırmacılar: Arslan Oc., Parlak H., Boyacıoğlu M., Katalay S., Aydın Ş.G.

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:06-SÜF-008

Başl.-Bitiş T.:3/1/2004 - 3/1/2006

tr ÖZET

Mikronukleus denemeleri, interfaz hücrelerin sitoplazmasındaki mikronuklei gibi DNA parçacıklarının değişimine neden olan kimyasalların ve kirliliğin belirlenmesinde kullanılan mutajenite test sistemidir. Genotoksik kirleticilerin DNA üzerinde yarattığı hasar sucul organizmalarda meydana gelen ilk etkidir. Bu amaçla İzmir körfezinde bulunan midyelerin (Mytilus galloprovincialis) ve balıkların (Gobius niger) eritrositlerinde ve solungaçlarında, su örneklerine maruz bırakılan deniz kestanesi (Paracentrotus lividus) embriyolarında mikronukleus testi yapılarak DNA seviyesinde kirliliğin var olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. MN testinde kullanılan organizmalar İzmir Körfezi’nden, kirliliğin gözlendiği 4 istasyondan (Alsancak Liman, Alaybey Tersane, Bostanlı İskele, Pasaport İskele) toplanmışlardır. Yaptığımız çalışmanın sonuçlarına göre, MN frekansı, tersane atıklarının bulunduğu ve kirliliğin yoğun olduğu Alaybey tersanede yüksek miktarda tespit edilmiştir. Sonuç olarak yapılan bu çalışma; Midyelerde ki ve balıklarda ki, Mikronukleus testinin, kirliliğin ve özellikle liman kirliliğinin izlenmesinde hassas sonuçlar verdiğini ve buna bağlı olarak, kıyısal ekosistem kirliliğinin düzenli olarak izlenmesinde standart metod olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikronukleus testi, Mytilus galloprovincialis, Gobius niger, Paracentrotus lividus, kirlilik, genotoksisite

en ABSTRACT

Monitoring The Pollution Of Izmir Bay By Detecting The Frequency Of Micronucleus Test In Some Aquatic Organisms.

Micronucleus assays are mutagenicity test systems to determine the pollution and the chemicals that cause DNA fragment changes like formation of micronuclei at the stage of interphase in the cell cytoplasm. The early effect of Genotoxic pollutants on the aquatic organisms is DNA damage. From this point for the determination of pollution level in the Izmir bay we made micronucleus assay in the gill and erythrocytes of mussels ((Mytilus galloprovincialis) and fish (Gobius niger) collected from 4 stations in Izmir Bay (Alsancak Liman, Alaybey Tersane, Bostanlı Port, Pasaport Port) and also sea urchin embryos (Paracentrotus lividus) that exposure to the water samples collected from the same stations. According to our results, the MN frequencies are increased at the station of Alaybey where the waste of shipyard exists and pollution level is high. In conclusion by this study micronucleus test gives sensitive results so we can conclude that by using fish and mussels in micronucleus test we can watch the level of pollution especially the pollution of harbour. We can suggest that for the monitoring of pollution in coastal ecosystems micronucleus test can be used as a standard method.

Keywords:Micronucleus Test, Mytilus galloprovincialis, Gobius niger, Paracentrotus lividus, pollution, genotoxicity.

 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ndeki Balık Koleksiyonunun İleriye Dönük Muhafazası İçin Müze Şeklinde Düzenlenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., İlhan, A.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:ÇAYDAG-104Y002

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2005

tr ÖZET

Bu çalışmada, Su Ürünleri Fakültesi’nde daha önce İçsular Biyolojisi balık koleksiyonu olan içsu balıklarının Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı’nda İçsu Balıkları Müzesi şeklinde düzenlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 1930 yılından beri toplanan 2.378 materyal içindeki 45.498 birey incelenmiştir. Türkiye’nin 26 akarsu drenaj alanı esas alınarak bir veri tabanı düzenlenmiştir. Sonuç olarak, 27 familya ve 67 cinse ait 154 takson belirlenmiştir. Müze şeklinde düzenlenmiş olan bu koleksiyon Türkiye İçsu Balık faunasının %65’ini içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Müze (ESFM-PISI), İçsu Balıkları, Ege Üniversitesi

en ABSTRACT

 

In this study, the museum of Inlandwater fish which were initially compiled as a fish collection of Freshwater Biology at Fisheries Faculty is aimed to organize in the Section of Freshwater Biology at Fisheries Faculty in Ege University. In this purpose, 45,498 specimens in 2,378 items collected since 1930 are investigated. Based on the drainages of 26 streams in Turkey, a database was arranged. Consequently 154 taxa in 67 genera and 27 families were recorded. This collection arranged as a museum consists of 65% of Inlandwater fish fauna of Turkey.

Keywords:Museum (ESFM-PISI), Inlandwater fishes, Ege University.

 

Doğu Karadeniz Dağlarındaki Göllerin Limnolojik Yönden Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. M. Ruşen Ustaoğlu

Araştırmacılar: Balık, S., Egemen, Ö., Sarı, H.M., Turan, D., Özdemir Mis, D., Aygen, C., Özbek, M., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., Sömek, H., Kaymakçı Başaran, A.,

Destekleyen: TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)

Proje No:ÇAYDAG-104Y183

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2009

tr ÖZET

Doğu Karadeniz dağları silsilesindeki yüksek dağ göllerinin morfometrik özellikleri, su kalitesi, flora ve faunasını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma 2005-2007 yıllarında Temmuz ve Ağustos aylarında arasında toplam altı saha çalışması ile 59 gölde gerçekleştirilmiştir. Göllerin fiziko-kimyasal özelliklerinden su sıcaklığı, berraklık, pH, çözünmüş oksijen, oksijen doygunluğu ve iletkenlik tayinleri in situ olarak, diğerleri ise laboratuarda analiz edilmiştir. Plankton örneklemeleri horizontal ve vertikal olarak standart plankton kepçesi (55 µm) ile bentik örneklemeler Ekman-Birge grab ile alınan çamur örneklerinin 500 µm göz açıklığına sahip elekten geçirilmesiyle, balık örneklemeleri ise elektroşok aleti kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Toplanan biyolojik örnekler %4’lük formolde tespit edilmiştir. Doğu Karadeniz Dağlarında yer alan göllerin bulundukları rakımlar göz önüne alındığında Uzungöl hariç (1100 m) diğer göller 2530-3370 m yükseklikler arasında yer almaktadır. Göllerin yüzey alanları 0,03-8,9 ha arasında, maksimum derinlikleri ise 0,5-49,0 m arasında değişmektedir. Göllerin su kalitesi sınıfları incelendiğinde amonyum azotu, nitrit azotu, nitrat azotu ve toplam fosfor yönünden göllerin I. sınıfa girdiği, çözünmüş oksijen ve oksijen doygunluğu açısından ise I-III arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Toplam azot (TN) ve toplam fosfor (TP) değerleri dikkate alınarak incelendiğinde göllerin tamamı oligotrof özellik göstermektedir. Göllerde ölçülen klorofil-a değerlerinin de çok düşük düzeylerde olması göllerin oligotrof yapıda olduğunu doğrulamaktadır. Biyolojik analizler sonucunda, çalışma yapılan göllerde fitoplanktondan 134 (64’ü Bacillariophyta, 58’i Chlorophyta, 9’u Cyanophyta, 3’ü Pyrrophyta), zooplanktondan 110 (76’sı Rotifera, 23’ü Cladocera, 10’u Copepoda, 1’i Anostraca), zoobentostan 107 (6’sı Mollusca, 30’u Annelida (Hirudinea 1, Oligochaeta 29), 71’i Arthropoda (Ostracoda 3, Chironomidae 39, Coleoptera 21, Heteroptera 3, Trichoptera 5), omurgalılardan ise 4 olmak üzere toplam 355 takson bulunmuştur. Yeşil alglerden (Chlorophyta) 8’i (Paulschulzia tenera, Cosmarium undulatum, Hyalotheca dissiliens, Micrasterias mahabuleshwarensis, Micrasterias papillifera, Micrasterias truncata, Staurastrum arctiscon, Staurastrum cumbricum), Diyatomelerden (Bacillariophyta) 2’si (Caloneis tenuis, Navicula crucicula) Mavi-yeşil alglerden (Cyanophyta) 1’i (Phormidium kuetzingianum) olmak üzere toplam 11 takson Türkiye içsu alg florası için, Rotiferlerden 11’si (Philodina macrostyla, Euchlanis dilatata lucksiana, E. dilatata unisetata, E. deflexa, Lecane clara, L. latissima. L. kluchor, Trichocerca cylindrica chattoni, T. myersi, Hexarthra bulgarica, H. jenkinae), Oligoketlerden 1’i (Sytlodrilus heringianus), Chironomidlerden 2’si (Paratanytarsus austriacus, Paratanytarsus dissimilis), Heteropterlerden 1’i (Limnoporus rufoscutellatus) olmak üzere 15 takson ise Türkiye içsu faunası için yeni kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Dağ gölleri, Limnoloji,Fflora, Fauna, Doğu Karadeniz Dağ Silsilesi, Anadolu.

en ABSTRACT

Limnological Investigations On The Lakes Of Eastern Black Sea Range

This study was carried out between 2005-2007 and totally 6 field works were conducted between July and August months in order to determine flora and fauna composition, water quality and morphometric characters of lakes of Eastern Black Sea Range. Among the physico-chemical features of the lakes, the water temperature, transparency, pH, dissolved oxygen, oxygen saturation and conductivity analysis were carried out in situ, while the remaining ones with laboratory analyses. Plankton were sampled both with horizontal and vertical hauls by a standard plankton net (55 µm). Benthic samples were taken with an Ekman-Birge grab and the mud material collected was washed through a sieve of 500 µm mesh size. Fish samplings were conducted by using electro shocker. All the collected specimens were fixed in 4% formalin. All of the investigated lakes, except Uzungöl (1100 m) are located between 2530 to 3370 m altitude range. The surface area of the lakes were changed between 0,03 to 8,9 ha where their maximum depths between 0,5 to 49,0 m. and oxygen saturation. When the total nitrogen (TN) and total phosphourus (TP) are taking into consideration, all the lakes show oligotroph character. Chlorophyll-a concentration of the lakes were generally low and this character also support the result is given above. In terms of water quality, all of the lakes can be classified as I’st class because in terms of their ammonium, nitrite, nitrate nitrogen levels and total phosphorus level. Similarly, the quality classes of the lakes were changed between I to III according to levels of dissolved oxygen As a result of the biological analyses, totally 355 taxa were determined from the lakes of Eastern Black Sea Range, including 134 phytoplankton (64 Bacillariophyta, 58 Chlorophyta, 9 Cyanophyta, 3 Pyrrophyta), 110 zooplankton (76 Rotifera, 23 Cladocera, 10 Copepoda, 1 Anostraca), 107 zoobentos [6 Mollusca, 30 Annelida (Hirudinea 1, Oligochaeta 29), 71 Arthropoda (Ostracoda 3, Chironomidae 39, Coleoptera 21, Heteroptera 3, Trichoptera 5)], and 4 vertebrate species. A total of 11 taxa comprising 8 green algae (Chlorophyta) (Paulschulzia tenera, Cosmarium undulatum, Hyalotheca dissiliens, Micrasterias mahabuleshwarensis, Micrasterias papillifera, Micrasterias truncata, Staurastrum arctiscon, Staurastrum cumbricum), 2 diatomes (Bacillariophyta) (Caloneis tenuis, Navicula crucicula) and 1 blue-green algae (Cyanophyta) (Phormidium kuetzingianum) are new records for the Turkish inland water algae, and 15 taxa comprising 11 Rotifera (Philodina macrostyla, Euchlanis dilatata lucksiana, E. dilatata unisetata, E. deflexa, Lecane clara, L. latissima. L. kluchor, Trichocerca cylindrica chattoni, T. myersi, Hexarthra bulgarica, H. jenkinae), 1 Oligochaeta (Sytlodrilus heringianus), 2 Chironomidae (Paratanytarsus austriacus, Paratanytarsus dissimilis) and 1 Heteroptera (Limnoporus rufoscutellatus) are new records for the Turkish inland water fauna.

Keywords:Mountain Lakes, Limnology, Flora, Fauna, Eastern Black Sea Range, Anatolia

 

Kemer Baraj Gölü’nün (Aydın) Limnolojik Özelliklerinin Araştırılması

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Süleyman Balık

Araştırmacılar: Ustaoğlu, M.R., Sarı, H.M., Özdemir Mis, D., Özbek, M., Aygen, C., Taşdemir, A., Yıldız, S., İlhan, A., Topkara, E.T., Sömek, H.,

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:04-SÜF-009

Başl.-Bitiş T.:1/1/2004 - 1/1/2008

tr ÖZET

Kemer Baraj Gölü’nde Aralık 2004-Kasım 2005 tarihleri arasında aylık olarak gerçekleştirilen arazi çalışmaları ile baraj gölünün limnolojik özellikleri belirlenmiştir. Çalışmamız esnasında, baraj gölünün 58 m olarak saptanan maksimum derinliğinin yaz aylarında sulama nedeniyle 14 m’ye kadar düştüğü tespit edilmiştir. Planktonik çalışmalar sonucunda, fitoplanktonda 77, zooplanktonda ise 24 olmak üzere baraj gölünde toplam 101 takson saptanmıştır. Fitoplanktonda Chlorophyta ve Bacillariophyta, zooplanktonda ise Rotifera gruplarının baskın olduğu bulunmuştur. Bentosunda ise 12 tür saptanmış olup, bu türlerin çoğunluğunu Oligochaeta türleri oluşturmaktadır. Balıklardan ise 7 takson tespit edilmiş olup en büyük populasyonu Acanthobrama mirabilis oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Fauna, Flora, Biyolojik Çeşitlilik, Kemer Baraj Gölü

en ABSTRACT

Limnological Investigation Of Kemer Dam Lake (Aydın).

The limnological characteristics of Kemer Dam Impoundment were determined by investigations carried out monthly December 2004-October 2005. During the study, it was found that the maximum depth of dam impoundment, 58 m, decreased to 14 m due to the irrigation in summer period. At the end of planktonic research, of 101 taxa described, 77 belong to phytoplankton and 24 to zooplankton. Chlorophyta and Bacillariophyta in phytoplankton, Rotifera in zooplankton were the dominant groups. Of the 12 species described in benthos, most of them were Oligochaeta species. In addition, 7 fish species were describe and the dominant population belonged to Acanthobrama mirabilis.

Keywords:Fauna, Flora, Biological Diversity, Kemer Dam Lake

 

İzmir Homa Lagünü Gümüş Balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) Popülasyonunun Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi

Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Belgin Hoşsucu

Araştırmacılar: Sezen, Bora

Destekleyen: Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje No:03-SÜF-019

Başl.-Bitiş T.:9/15/2003 - 9/15/2004

tr ÖZET

Bu çalışmada İzmir Körfezinin en önemli lagünlerinden biri olan Homa Lagün’ünde Gümüş Balığının (Atherina boyeri Risso, 1810) bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Eylül 2003-Ağustos 2004 tarihleri arasında aylık örneklemeler sonucu 1640 adet birey elde edilmiştir. A. Boyeri’nin boy, ağırlık, yaş, eşey dağılımları ve oranları, boy-yaş, ağırlık-yaş, boy-ağırlık ilişkisi, kondisyon faktörü, mortalite oranı, geri hesaplama değerleri ve gonadosomatik indeks değerleri saptanmıştır. Bireylerin I-III yaş grubu arasında dağılım gösterdiği ve popülasyonun büyük bölümünü dişilerin oluşturduğu gözlenmiştir. Total boy değerleri 2.4-10.3 cm., ağırlıkları ise 0.08-8.11g. arasında dağılım göstermektedir. Boy-ağırlık ilişkisi tüm bireyler için W=0.0052*L 3.0845 r=0.985 (n=1640) olarak hesaplanmıştır. Von Bertalanffy bağıntısına göre, L∞=13.45cm, k=0.428 t0=-1.89 olarak hesaplanmıştır. Kondisyon faktörü değerleri dişi ve erkekler için ayrı ayrı hesaplanmış ve en yüksek ortalama kondisyon faktörü ocak ayında (0.651-0.664) görülmüştür. Gonadosomatik indeks değerlerine göre üreme periyodu Nisan- Temmuz ayları arasındadır. Total mortalite %96.4, doğal mortalite % 2.28 olarak saptanmıştır. Geri hesaplama ortalama total boylar I., II. ve III. Yaş için sırasıyla 48.85mm., 72.16mm., 91.92mm’dir.

Anahtar Kelimeler: Atherina boyeri, Homa Lagünü, İzmir Körfezi, populasyon biyolojisi

en ABSTRACT

Research On Biological Characteristics Of Sand Smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) Population In Homa Lagoon (İzmir)

The aim of this study is designating some biological characteristics of sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) in Homa Lagoon, which is one of the most important la goons in İzmir Gulf between September 2003-August 2004, 1640 individuals had been obtained as a result of monthly sampling. The length, weight, age, sex dispersals and rates, relations between length-age, weight-age, length-weight, condition factor, mortality rate, back calculation and gonadosomatic index values of A.boyeri were determined. It was observed that individuals are between the age of I-III and females established the majör part of the population. Total length values are allocated between 2.4-10.3 cm. and weight is allocated between 0.08-8.11g. the relation between length-weight was calculated as W=0.0052*L3.0845 r=0.985 (n=1640) for all individuals.According to von Bertalanffy relation, it was calculated as L∞=13.45cm, k=0.428 t0=-1.89. Condition factor values were calculated separately for males and females. The highest average condidion factor (0.651-0.664) was observed on January. In respect of gonadosomatic index values, reproduction period is between April and July. As the results of calculations, total mortality is 96.4% and natural mortality 2.28%, back calculation average total lengths I., II., III.age are 48.85mm., 72.16mm., 91.92mm.respectively.

Keywords:Atherina boyeri, Homa Lagoon, İzmir Gulf, population biology

 

Etkinlik Takvimi

Pzt Sal Çrş Prş Cu Cts Pz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Duyurular

Daha fazla